Loading...
Carnex trpeza
Konstantan monitoring otpadnih voda – efikasan rad PPOV

Konstantan monitoring otpadnih voda – efikasan rad PPOV

10.03.2014.

Konstantan i efikasan rad svakog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) zahteva redovan monitoring otpadnih voda.

Osnovni koraci prilikom monitoringa otpadnih voda su merenje količine, odnosno kvaliteta kako sirove otpadne vode, tako i prečišćene vode. Često puta se kvalitet otpadne vode mora kontrolisati i nakon važnijih procesa tokom prečišćavanja, kao što su hemijski, odnosno biološki procesi, jer se samo na osnovu dobijenih informacija mogu izvršiti neophodne korekcije na vreme (povećanje ili smanjenje dodavanja hemikalija, pojačan dotok kiseonika u vodu ili mulj, smanjenje transporta aktivnog mulja, dodavanje nove kulture bakterija, uklanjanje viška mulja, itd.). Sa druge strane, kako bi se smanjilo organsko opterećenje PPOV, odnosno opterećenje nutrijentnim materijama koje u najvećoj meri potiču iz krvi zaklanih životinja, važno je sprečiti dotok krvi u kanalizaciju.

Umesto da se ispušta u kanalizaciju i opterećuje PPOV, krv zaklanih životinja se koristi za dobijanje kvalitetnog krvnog brašna za ishranu drugih životinja. PPOV Carnex funkcioniše sa visokom efikasnošću, pri čemu nastaje voda, koja po svom kvalitetu ispunjava uslove propisane u vodnoj dozvoli za ispuštanje u kanal, a po Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Službeni Gl.RS, br. 67/2011).

Zaštita životne sredine je obaveza i odgovornost svih.
Preuzmite analizu vode sa PPOV u PDF formatu